SEO. moderní. služby

3D Virtuální prohlídky levně ! Profesionální virtuální prohlídky, nemovitostí, interiérů, 3D předmětů...

Propagace PR články, zpětné odkazy Nízkonákladové metody SEO optimalizace pro www vyhledávače Seznam.cz a Google... Publíkování PR článků se zpětnými odkazy.

Vytvoříme PR články - Hromadná publikace

zajímavé. reference


Speciální. nabídka

Profesionální E-shop ZDARMA !!! Nabízím Vám několik variant on-line shopů, podle Vašeho prání, za cenu běžného webhostingu, bez dalších měsíčních nákladů...

Levná SEO optimalizace Nabízím nízkonákladové metody SEO optimalizace pro www vyhledávače Seznam.cz a Google...

Tvorba www stránek levně

Obchodní podmínky


1. Obecná ustanovení
Zhotovitel: Michal Jedon | WebovkyLevne.cz,
U Rybníka 4, Brno-Moravany, 664 48, IČO: 71871489
Objednatel: Objednatelem služeb a tvorby www prezentace či www aplikace může být fyzická nebo právnická osoba, nepodnikající osoba apod., které zhotovitel Michal Jedon poskytuje služby na základě uzavřené smlouvy o dílo nebo objednávky, podle těchto obchodních podmínek.

2. Cenová nabídka
2.1 V případě zájmu o mojee služby bude na základě Vaší žádosti vytvořena cenová nabídka. Přesná cenová nabídka může být vystavena pouze v případě, že mi budou sděleny veškeré specifikace a konkrétní požadavky týkající se daného projektu ! Pokud uvedete pouze orientační požadavky, nelze mnou vytvořenou orientační cenovou kalkulaci považovat za konečnou, a je nutné brát v úvahu, že výsledná cena se může i velmi lišit.
2.2 V případě, že cenová nabídka bude z Vaší strany akceptována, je to povážováno za objednání dané služby.
2.3 Zhotovitel si vyhrazuje každou cenovou nabídku omezit datem platnosti, po jehož uplynutí jí nelze považovat za platnou. Objednatel může zažádat o vytvoření nové platné cenové nabídky.

2. Objednávka
2.1 Objednávka je přijímána výhradně písemnou formou a může být zhotoviteli doručena osobně, emailem nebo poštou. V objednávce by měl být uveden předmět realizace včetně všech specifikací, cena (pokud byla stanovena v cenové nabídce) a preferovaný termín realizace. Objednávka je závazná.
2.2. Potvrzení o přijetí objednávky zašlu na Vaší emailovou adresu do 24 hodin.
2.3 V případě, že dané práce nebudou realizovány na základě smlouvy o dílo (týká se stálých zákazníků nebo při realizaci projektů s menším rozpočtem do 2999 Kč, ostatní dle individuální dohody), je potvrzená objednávka považována jako podklad pro uhrazení ceny za realizaci projektu ve vystavené faktuře. Objednávka je závazná.

3. Smlouva o dílo
Zhotovitel a Objednatel mohou uzavřít smlouvu o dílo, na jejímž základě jsou započaty objednané práce. Bude Vám zaslán návrh smlouvy, ke kterému můžete vyjádřit písemnou formou své připomínky a my se pokusíme smlouvu přizpůsobit. Ve smlouvě o dílo se Objednatel zavazuje k provedení daného díla za určitou cenu (nebo alespoň stanovuje způsobu určení ceny) a v určitém termínu. Ve smlouvě o dílo budou uvedeny veškeré specifikace díla. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla. Dílem se rozumí například zhotovení určité aplikace, její správa, provedení úpravy, zhotovení nebo úprava www prezentace, úprava funkčnosti, apod. Co se týče provedení díla, postupuje při provádění díla zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal. Může ovšem pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla jinou osobou má ovšem zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané době. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou. Dále platí, že objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Na ceně nebo způsobu, kterým bude určena se předem dohodneme, čímž je možné se vyhnout případným pozdějším sporů. Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení výroby díla. Zhotovitel je oprávněn požadovat před prováděním díla od objednatele zálohu. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku okamžitě po předání předmětu díla a informovat zhotovitele o výsledku kontroly do 48 hodin. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a zavazuje se k jejich odstranění. Zhotovitel ovšem neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

4. Podklady pro tvorbu
4.1 Objednatel je povinnen dodat zhotoviteli najednou veškeré podklady, jejichž použití požaduje. Podklady jsou myšleny např. textové či grafické podklady, fotografie, katalogy, ceníky nebo jiná data. Zhotovitel přijetí podkladů potvrdí na email objednatele.
4.2 Veškeré podklady musejí být předány v termínu nejpozději 2 pracovních dnů od odeslání objednávky. Žádost na použití podkladů včetně podrobného popisu musí být uvedena ve specifikacích díla před vystavením cenové nabídky.
4.3 Podklady mohou být dodány emailem, na CD nosiči nebo osobně.
4.4 Podklady v elektronické podobě: Logo - bitmapový formát JPG, PNG nebo GIF o min. rozměru 640 x 480px; Fotografie - bitmapový formát GIF nebo JPG o min. rozměrech 320 x 240 px; Textové podklady - v textovém dokumentu (např. MS Word, poznámkový blok, apod.), jednotlivé stránky musí být viditelně označeny;
4.5 Podklady v papírové podobě: Logo - na jednobarevném papíře o rozměrech dle dohody; Fotografie - rozměr 9 x 13 cm, popř. jiné rozměry dle dohody;

5. Realizace tvorby
5.1 Dodání potřebných podkladů, potvrzení objednávky nebo návrh smlouvy o dílo + uzavření smlouvy o dílo, (představení návrhu řešení, úprava návrhu řešení - konzultuje se s klientem), návrh re-designu, připomínkování ke grafickému návrhu ze strany klienta, finální řešení a schválení, tvorba front-web aplikace a administračního rozhraní, připomínkování k front-web aplikaci/ prezentaci, následné řešení prezentace/aplikace na základě připomínek, testování použitelnosti prezentace/aplikace, (naplnění daty - textové informace + import produktů, vše dle ceníku), konečné připomínkové řízení a textové korektury ze strany klienta, finální korektury, zprovoznění díla v "ostrém" provozu, předání díla, (správa prezentace/aplikace a servis, práce s vyhledávači a optimalizace - dle ceníku).
5.2 Objednatel musí aktivně reagovat na dotazy a připomínky Zhotovitele v období tvorby díla. V případě, že Objednatel nebude v určité době schopen aktivně reagovat, musí o tom předem (v případě plánované nepřítomnosti) popřípadě neprodlěně (v případě náhlé nepřítomnosti) informovat Zhotovitele.
5.3 Objednatel nemá právo požadovat bezplatně úpravy, které nebyly stanoveny v objednávce nebo nebyly součástí díla stanoveného ve smlouvě o dílo a Zhotovitel má právo jejich bezplatné zhotovení odmítnout. Takovéto úpravy mohou být realizovány pouze na základě nové objednávky a zpoplatněny.

6. Dokončení a předání zakázky
6.1 Zakázka je dokončena ve stanoveném termínu nebo dříve. Objednatel bude o této skutečnosti informován a je povinen co nejdříve provést kontrolu. Pokud při kontrole nebude shledán žádný problém, je objednatel povinen zaslat Zhotoviteli potvrzení o převzetí vykonané zakázky, o provedení kontroly a bezchybném stavu.
6.2 Objednatel má nárok využít do 3 pracovních dnů od převzetí zakázky provedení bezplatné obsahové změny a korekce na www prezentaci. Jedná se o změnu nebo doplnění textu, změnu nebo doplnění fotografií. Po uplynutí této doby, budou veškeré změny účtovány dle platného ceníku. Tento nárok se nevztahuje na změny, které zakázku od původního zadání odlišují.

7. Právo odmítnutí realizace zakázky
7.1 Zhotovitel má právo na odmítnutí výroby www prezentace či aplikace, pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy nebo odporuje zájmům a přesvědčením nebo by mohla poškodit dobré jméno Zhotovitele. Zhotovitel tuto skutečnost musí vždy oznámit objednateli a nemá povinnost své rozhodnutí odůvodňovat.
7.2 Zhotovitel má právo neprovést realizaci či nepřijmout objednávku od Objednatele, který je veden v databázi dlužníků konkurence (dluží za dříve realizovanou práci) či je jakýmkoliv způsobem problémovým.

8. Fakturace a platební podmínky
8.1 Zakázka musí být uhrazena do data splatnosti uvedeného na faktuře. Běžná doba splatnosti faktury je 14 dní.
8.2 Platba musí být provedena převodem na účet Zhotovitele. Pokud bude platba vložena na účet zhotovitele, je nutné k fakturované částce připočíst poplatky banky za bankovní operaci. Zhotovitel o tomto úkonu musí být předem informován a tento úkon smí být proveden pouze na základě jeho souhlasu.
8.3 V případě nezaplacení částky do data splatnosti je Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat penále ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
8.4 Zálohová částka na zakázku, která není realizovaná na základě smlouvy o dílo se hradí nejpozději do 3 dnů od potvrzení objednávky.
8.5 Záloha na práce v předem odhadované celkové výši do 2999 Kč je 100 % a je třeba ji uhradit do 5 dnů od závazné objednávky.
8.6 Zálohová částka na zakázku, která je realizovaná na základě smlouvy o dílo se hradí nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. A je účtována zpravidla ve výši 30 až 50 % z celkové částky, v závislosti na celkové výši této částky (není-li ve smlouvě dohodnuto jinak).
8.7 Záloha je nevratná, jelikož je vždy spojena s počátečními investicemi a s časem stráveným studiem problematiky daného projektu, tudíž s nevratnými výdaji. Záloha je vratná pouze v případě překážek na straně Zhotovitele (např. nedostatek času).
8.8. V případě, že nebude faktura včas uhrazena a Objednavatel nebude reagovat na výzvy k úhradě, je Zhotovitel oprávněn předat pohledávku extrerní společnosti yabávající se vymáháním pohledávek. Nasledné vymahání dlužné částky a všech souvisejících poplatků se řídí obchodními podmínkami dané společnosti.

9. Storno poplatky
9.1 V případě, že objednatel stornuje probíhající realizaci zakázky, která je realizována na základě objednávky, zhotovitel má právo naúčtovat Objednateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny zakázky a k tomu naúčtovat prokazatelné náklady zhotovitele spojené s realizací zakázky (nevztahuje se na platbu zálohy, tak je nevratná ve výši 100 % dle bodu 8.7).
9.2 Pokud záloha na zakázku, která je realizována pouze na základě objednávky nebude objednatelem zaplacena do stanoveného data, je toto chápáno jako storno objednávky ze strany objednatele a zhotovitel není povinen započít realizaci zakázky, má právo na provedení storna objednávky a účtovat objednateli storno poplatek.
9.3 Storno poplatky zakázky realizované na základě smlouvy o dílo jsou stanoveny ve smlouvě.

10. Garance funkčnosti, reklamace
10.1 Reklamaci je možné provést do 15 pracovních dnů od dokončení výroby.
10.3 V případě zjištění cizího zásahu nemá Objednatel právo na uplatnění bezplatné opravy a veškeré úpravy budou zpoplatněny dle platného ceníku.
10.4 Garanci funkčnosti může uplatňovat pouze Objednatel (osoba uvedená v objednávce, popř. ve smlouvě o dílo).
10.5. Na služby poskytnuté zdarma či jako bonus není možné uplatnit žádnou záruku ani reklamaci, Objednavatel je má právo pouze odmítnout.

11. Ceník
Zhotovitel si vyhrazuje právo na změny v aktuálním ceníku a nemá povinnost provedené změny odůvodňovat a předem oznamovat. Ceny jsou uvedeny na webových stránkách www.webovkylevne.cz či eshopzdarma.info, případně je Vám vytvořena individuální cenová kalkulace na základě Vašich požadavků.

12. Objednavatel a Zhotovitel souhlasí, že veškeré případné spory budou řešeny v rozhodčím řízení dle zákona 216/1994 Sb. a budou rozhodovány jediným rozhodcem, kterým bude jmenován Zhotovitelem.

13. Všechny weby, které Zhotovitel vytvoří či nadále správuje podlehá těmto zásadám ochrany osobních údajů a základním provozním podmínkám a pravidlům užívání. Pokud nový provozovatel (Objednatel) neuvede jinak.

12. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky. Zasláním závazné objednávky Objednatel potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Od výše uvedených podmínek je možno se odchýlit pouze na základě uzavřené smlouvy o dílo. Veškeré další vztahy smluvních stran se řídí dle platného obchodního zákoníku. Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2008.

V Brně dne 1.1.2008, Michal Jedon | webovkylevne.cz.